Hurum Ap - på vei mot NYE ASKER ARBEIDERPARTI

Årsmøtet i Hurum Ap 2017 vedtok enstemmig forslaget om FELLES SAMARBEIDSUTVALG FOR NYE ASKER ARBEIDERPARTI. _Likelydende avtaler behandles også i møter i Asker og Røyken Arbeiderpartier, sier en fornøyd leder Roger Olsen. _Vi er på vei mot å innrette lokalpartiet til Nye Asker kommune, sier han

FELLES SAMARBEIDSUTVALG FOR NYE ASKER ARBEIDERPARTI

Kommunene Asker, Røyken og Hurum har vedtatt sammenslåing til én kommune. Den nye kommunens navn vil være Asker, og sammenslåingstidspunktet er satt til 01.01.2020. Som en konsekvens av dette, vil også de lokale arbeiderpartier, Asker, Røyken og Hurum slås sammen til ett parti. Det nye partiets navn vil være Asker Arbeiderparti, jfr. Arbeiderpartiets vedtekter paragraf 2.

Det opprettes et felles samarbeidsutvalg som skal samordne og ta seg av forberedelsene til et nytt kommuneparti. Utvalget skal arbeide etter konsensusprinsippet, og får som mandat å forberede sammenslåingen, samt sikre nødvendig samordning mellom de tre kommunepartiene.

I sitt arbeid skal utvalget rapportere jevnlig til styrene i de tre kommunepartiene. Utvalget skal ha som primæroppgave å foreslå modeller for organisering av det nye kommunepartiet, samt utarbeide nytt forslag til vedtekter i tråd med partiets sentrale vedtekter. Organisasjonsformen skal sikre god representativitet fra de forskjellige kommunepartiene i tråd med medlemstall, samt sikre lokal tilhørighet. Det skal vurderes hvorvidt partiet skal ha flat struktur som i dag, eller om det skal opprettes partiavdelinger og/eller representantskap.

Omforent forslag til endelig organisasjonsform fremmes til styrene i kommunepartiene, som så fremmer forslag til årsmøtene i Asker, Røyken og Hurum Arbeiderparti i 2018.

Samarbeidsutvalget settes sammen etter følgende modell: 3 representanter fra Asker Arbeiderparti, 3 representanter fra Røyken Arbeiderparti og 3 representanter fra Hurum Arbeiderparti.

Hvert av partiene har i perioden frem til sammenslåingen vanlig drift, men saker som kan ha betydning for det nye kommunepartiet bør drøftes i samarbeidsutvalget før beslutning tas i de enkelte partistyrer.

Hurum Arbeiderparti valgte Roger Olsen, Anne-Hilde Rese og Michael Tesfu som våre representerer i samarbeidsutvalget.

Roger Olsen leder i Hurum Ap