Tilsvar om eiendomsskatt og strandsone

Ordførerkandidat Ivar Granum gir her sitt tilsvar til Trond Røed og Merethe Haug i RHA tirsdag 8.september

original

Tilsvar til Trond Røed og Merethe Haug i RHA tirsdag 8.september

Trond Røed retter spørsmål til Arbeiderpartiet hvor mye det vil koste velgerne å stemme på AP i neste periode. Vil Arbeiderpartiet innføre eiendomsskatt?

La det være helt klart. Arbeiderpartier er i mot eiendomsskatt. Dette har vi avklart i flere debatter gjennom hele valgkampen.

Vi har allikevel synliggjort at vi er bekymret over fordelingspolitikken som føres. Det alle har registrert er at FRP, Trond Røeds eget parti og Høyre, den blå/blå regjeringa, år etter år har gjennomført det de gikk ut med i sin valgkamp før valget i 2013, redusere formueskatten med 12milliarder. Den blå/blå regjeringa fører en fordelingspolitikk som senker skattene for de aller rikeste.

Pressen refererte mandag 7.september til at regjeringen med finansminister Siv Jensen i førersetet, fortsetter å redusere formueskatten også neste år. For Hurum kommunes del ville Arbeiderpartiets alternative budsjett gitt Hurum kommune 3,4mill i større overføring.

Kommunens handlingsrom svekkes. Hvis dette går utover det eldreløftet som det tverrpolitisk er enighet om i Hurum må alle steiner snus. Og AP gjør ikke som FRP, stryker hele kulturbudsjettet.

Økonomien i Hurum er svak og økonomioversikt pr. mai 2015 viser et underskudd på 3mill.

Helt tilslutt, eiendomsskatt starter på 2promille Trond Røed, ikke 3 som du gir uttrykk for.

Og til Merethe Haug.

Du kom inn i Planutvalget etter at din partikamerat flyttet ut av kommunen. I 2,5år har Arbeiderpartiet sammen med SV kjempa tilnærmet aleine om å ta tilbake strandsonen. Arbeiderpartiet tok et tidlig standpunkt i Kommuneplanen da vi valgte å gå inn for å stille oss bak Fylkesmannens innstilling. Det var like overraskende for AP som for flere av partiene antageligvis, at Fylkesmannen har gjort knefall for regjeringa og Jan Tore Sanner. Fylkesmannen åpner nå etter press for større kommunal råderett. Kommunene kan i svært mange saker ikke styre seg selv, men trenger en ansvarlig Fylkesmann innsatt av Kongen i Statsråd. Markedsøkonomien utfordrer privatiseringen og der har Fylkesmannen vært en god rettesnor. Men nå vil privatiserende lokalpolitikere får ennå større handlingsrom.

Det vi kan si om Kommuneplanen er at kommer AP i posisjon i neste periode vil vi starte arbeidet med rullering av Kommuneplanen tidligere enn det Venstre har klart å gjennomføre sammen med Høyre. Forslag til Kommuneplan ble ikke lagt frem før 16.juni 2015, noe som skapte usikkerhet om strandsonen, Områderegulering for Engene – Kongsdelene og boligutvikling generelt helt frem til junimøtet.

Dette er altfor dårlig, men Venstre har sittet ved roret, hatt varaordfører i kommunen og hatt store muligheter til å påvirke politikken. Så det er ingen grunn til å rette skytset mot Arbeiderpartiet. Evaluer det dere har fått til i denne perioden som et parti i posisjon, og kom med faktaopplysninger, selv om det er valgkamp. Arbeiderpartiet klarte å få inn Einerskogen, Torgrimsåsen og Morskogen ved et enstemmig vedtak. Arbeiderpartiet har klart å få gjennomslag for mange saker i opposisjon. Tenk hva vi kan få til i posisjon.

Med dette overlates scenen til velgeren i Hurum, Arbeiderpartiet ønsker godt valg.

Ivar Granum

Ordførerkandidat Hurum Arbeiderparti