RHA skuffer igjen - Aps innlegg ikke på trykk

_ RHA skuffer igjen og jeg fikk ikke inn mitt innlegg til budsjettet. Veldig mange stopper meg på gata og lurer på hvorfor i alle dager underetasjen på Filtvet Helsetun ikke blir operativ. Men sånn er det å være i opposisjon, vi er avhengig av innbyggerne der ute som gjør opprør, sier gruppeleder Ivar Granum i en kommentar, da det viste seg at hans leserinnlegg etter budsjettbehandlingen i Hurum ikke kom på trykk i RHA.

Ivar Granum

Etter RHA sin artikkel om hva som skjedde i budsjettforhandlingene spesielt og kommunestyret generelt, så måtte jeg bar sende inn et svar og en redegjørelse som kom på trykk, fortsetter Ivar Granum.

Men så skjedde ikke. Her har du leserinnlegget i sin helhet:

Arbeiderpartiet støttet Rådmannens Hurumbudsjett for 2017-2020

I RHA torsdag 15.desember leser vi at posisjonen fikk fult gjennomslag for sitt budsjett for 2017 og Økonomi og Handlingsplan for 2017-2020. La oss si med en gang, Rådmannen og administrasjonens budsjettforslag lagde grunnlaget for det beste budsjettfremlegget i nyere tid i Hurum. Og dette budsjettet ble støttet av Arbeiderpartiet og SV. Budsjettet gav mange gode innspill og var bærekraftig i hele budsjettperioden. Investeringen i nytt Helse og Omsorgssenter til 450mill er tidenes investering i Hurum. Infrastruktur og tomtekjøp er foreløpig ikke kostnadsberegnet. Denne investeringen alene bidrar til at Hurum Kommunes gjeld samlet overstiger 1milliard for første gang i historien.

Rådmannen har dermed ikke tatt inn ny skole i Sætre og flytting av baneanlegget til Gråbein. Også dette er en riktig vurdering. Det er på dette punktet posisjonen med Høyre som det største partiet, nå går i en annen retning enn tidligere. Høyre har etter vår mening stått for en ansvarlig økonomisk politikk, et vedtak bestående av H og AP for ombygging av Tofte skole er et godt eksempel på tæring etter næring.

La meg få sagt det med en gang, AP og SV er ikke mot å bygge ny skole på Sætre. Men det må komme etter at nytt Helse og Omsorgssenter er ferdig. Og vi har også inngått forlovelse med to andre kommuner, Intensjonsavtalen gir ikke åpning for investeringer som ikke er med i Handlingsplanen da vi undertegnet Intensjonsavtalen. Eventuelle investeringer skal behandles i Fellesnemnda før et vedtak i kommunestyrene. Dette er ettertrykkelig nedfelt i avtalens punkt 3.1d. og må være kjent for samtlige medlemmer av Fellesnemnda fra Hurum. Dette tok altså Rådmannen innover seg i sitt budsjett forslag som fikk støtte av Arbeiderpartiet og SV. At opposisjonen går mot en slik investeringstakt er ganske oppsiktsvekkende, det vanlige er vel at posisjonen ber opposisjonen om å vise moderasjon.

Budsjettet sørget videre for en sunn økonomi som sikrer innbyggerne et godt og mangfoldig tjenestetilbud i hele perioden. Hovedpunktene tok høyde for pris og lønnsvekst, befolkningsendringer og statlige føringer. Rådmannen hadde altså ikke endret skatteinngang slik posisjonen fikk flertall for i sitt budsjett. Og en slik antagelse bygger på spekulasjon og kunne ikke støttes. Kommunens kjerneoppgaver ble prioritert, samtidig som noen satsningsområder ble styrket. Her traff Rådmannen godt, helt i tråd med Arbeiderpartiet og SV sine program. Nattbemanning demens skulle videreføres og styrkes. 5 plasser for demente skulle leies på Bråset. Rådmannen fant derimot ikke plass til å sette i stand underetasjen på Filtvet Helsetun med bemanning. Helse og Omsorgs-utvalget uttalte i sak 22/16 akutt behov for 15 plasser.

At posisjonen fant ut at man tar brodden av behovet for 15 plasser ved kun å leie 5 plasser på Bråset er mer enn merkelig. AP og SV stilte derfor tilleggsforslag om å ta i bruk underetasjen på Filtvet Helsetun. Og vi fremmet også forslag om at det burde innføres fleksible tidspunkt for servering av middag til å styrke bemanning der dette ikke kunne gjennomføres uten å styrke enhetene.

Når det gjelder spesielle klimatiltak ser vi frem til at Klima og Energiplanen legges frem for behandling. AP og SV vil fremme forslag om at det også bevilges midler til gjennomføring av tiltak som prioriteres. Dette er en spennende plan og vi har stor tro på at planen skal bringe oss videre i arbeidet med å forsterke gode miljøtiltak.

Rådmannen la opp til salg av Filtvet skole. AP og SV fremmet sine forslag om at skolen ikke burde selges og at Hurum Kompetansesenter flytter inn i lokalene på Filtvet. Jeg har selv besøkt lokalene som Kompetansesenteret leier på Grytneshallen. I vårt tilleggsforslag ligger dette inne, samtidig som Rådmannen forhandler ut gjeldende leieavtale. AP og SV hadde selvfølgelig også dette i sine budsjettforslag. Men hadde det ikke vært et sterkt press fra de ansatte gjennom mediene kunne dette muligens ikke blitt gjennomført. Og at mediene må benyttes av de ansatte for å få oppmerksomhet om sine arbeidsforhold er ikke godt nok.

Rådmannen la også inn modulbygg på Sætre skole. Da ble overraskelsen stor når vi leste i opposisjonens forslag at vedtaket om bygging av Modulbygget reverseres. Og dette ble forsterket da vi mottok brev fra rektor om saken. Innholdet er sterk kost fra rektor. Dette vedtaket er bare en måned gammelt og ble enstemmig vedtatt i kommunestyret. Posisjonen har reversert dette vedtaket i sitt budsjett. Arbeiderpartiet og SV støttet Rådmannens innstilling til budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020. Vi la i våre forslag opp til at Rådmannen skulle finne inndekning i sitt budsjett og fremme saker for Formannskapet på nyåret.

De sakene vi gikk inn for har stor betydning for våre innbyggere nå. Og jeg er sikker på at Rådmannen hadde fått til dette. Fordi å vente til 2020 er uansvarlig.

Arbeiderpartiet og SV skal følge utviklingen nøye fremover, spesielt med hensyn til utviklingen innen demens. Men vi skal uansett også gi ros til mange gode innspill fra posisjonen. Vi skal alle politikere i Kommunestyret jobbe felles for budsjettet som er vedtatt. Demokratiet fungere slik.

Helt til slutt, god jul til alle i administrasjonen som gjør en fantastisk jobb, og spesielt til vår Rådmann Lars Joachim Tveit som kan mer enn å spille piano.

For Samarbeidspartiene Arbeiderpartiet og SV, Ivar Granum