Hurum budsjettet 2017 - gruppeleder Ivar Granums hovedinnlegg

Samarbeidspartiene Ap og SV fremmet felles forslag til budsjettet - de støttet rådmannens forslag til budsjett for 2017 og Økonomi- og handlingsplan for 2017-2020, og de fremmet endrings- og tilleggsforslag. Her har du gruppeleder Ivar Granums hovedinnlegg og forslag i budsjettsaken:

Rådmannen la frem sitt forslag til budsjett for 2017 og Økonomi- og handlingsplan for 2017-2020 her i Rådhuset 1.november. I teksten er det nedfelt at de økonomiske rammene for Handlingsplanen tar ikke hensyn til konsekvensene av Kommunesammenslåingen. Dette er vel det omtrent det eneste punktet hvor vi er uenig med Rådmannen. Fordi at Rådmannen med dette budsjettet sikrer en god og bærekraftig økonomi i nye Asker kommune. Rådmannen budsjetterer nemlig innenfor de økonomiske rammene Hurum kommune har til disposisjon om kommunesammenslåing ikke hadde vært vedtatt.

Investeringene i Rådmannens budsjett tar høyde for nytt Helse og Omsorgssenter. Dette er en svært tung investering som vi ennå ikke har sett helheten av. Tomtekjøp kan bli særdeles krevende når vi i disse dager har sett at Marmorveien ble solgt for 40 millioner, 15 mill. over takst.

Rådmannen har dermed ikke tatt inn ny skole i Sætre. Og det er en riktig vurdering. Det er på dette punktet posisjonen med Høyre som det største partiet, nå går i en annen retning enn tidligere. Høyre har etter vår mening stått for en ansvarlig økonomisk politikk, et vedtak bestående av H og AP for ombygging av Tofte skole er et godt eksempel på tæring etter næring.

La meg få sagt det med en gang, AP og SV er ikke mot å bygge ny skole på Sætre. Men det må komme etter at nytt Helse og Omsorgssenter er ferdig.

Og - vi har også inngått forlovelse med to andre kommuner, Intensjonsavtalen gir ikke åpning for investeringer som ikke er med i Handlingsplanen da vi undertegnet Intensjonsavtalen. Eventuelle investeringer skal behandles i Fellesnemnda før et vedtak i kommunestyrene. Dette er ettertrykkelig nedfelt i avtalens punkt 3.1d. og må være kjent for alle medlemmer av Fellesnemnda. Dette har altså rådmannen tatt innover seg i budsjettforslaget som får støtte av Arbeiderpartiet og SV.

- At opposisjonen går mot en slik investeringstakt er ganske oppsiktsvekkende, det vanlige er vel at posisjonen ber opposisjonen om å vise moderasjon.

Rådmannens budsjettforslag sørger videre for en sunn økonomi som sikrer innbyggerne et godt og mangfoldig tjenestetilbud i hele perioden. Hovedpunktene tar høyde for pris og lønnsvekst, befolkningsendringer og statlige føringer. Rådmannen har altså ikke endret skatteinngang slik det foreslås i posisjonens budsjett. Og en slik antagelse bygger på spekulasjon og kan ikke støttes.

Kommunens kjerneoppgaver prioriteres, samtidig som noen satsningsområder styrkes. Her har Rådmannen truffet godt, helt i tråd med Arbeiderpartiet og SV sine program. Nattbemanning demens videreføres og styrkes. 5 plasser for demente leies på Bråset.

Rådmannen har derimot ikke funnet plass til å sette i stand underetasjen på Filtvet Helsetun med bemanning. Helse og Omsorgs-utvalget uttalte i sak 22/16 akutt behov for 15 plasser. Formannskapet vedtok i sak 63/16 utredning av U-etasjen på Filtvet Helsetun, og i Kommunestyret vedtok i sak 78/16 å bevilge 300.000 til utredning. At posisjonen nå finner ut at man tar brodden av behovet for 15plasser ved kun å leie 5plasser på Bråset er mer enn merkelig.

AP og SV vil stille et tilleggsforslag om å ta i bruk underetasjen på Filtvet Helsetun. Og med det vil vi også fremme forslag om at det innføres fleksible tidspunkt for servering av middag til å styrke bemanning der dette ikke kan gjennomføres uten å styrke enhetene. Når det gjelder spesielle klimatiltak ser vi frem til at Klima og Energiplanen legges frem for behandling. AP og SV vil fremme forslag om at det også bevilges midler til gjennomføring av tiltak som prioriteres. Dette er en spennende plan og vi har stor tro på at planen skal bringe oss videre i arbeidet med å forsterke gode miljøtiltak.

Hurum Kompetansesenter må få på plass nye lokaler på Filtvet. Rådmannen legger opp til salg av Filtvet skole. AP og SV fremmer sine forslag om at skolen ikke selges og at Hurum Kompetansesenter flytter inn i lokalene på Filtvet. Jeg har besøkt lokalene som Kompetansesenteret leier på Grytneshallen. Det er en katastrofe at vi har ansatte som arbeider under slike forhold. Svartsopp på vegger, vinduer og tak som lekker, et klosett til 17 ansatte og lista er ikke uttømmende. I vårt tilleggsforslag ligger dette inne, samtidig som Rådmannen forhandler ut gjeldende leieavtale.

Rådmannen har også lagt inn modulbygg på Sætre skole. Da ble overraskelsen stor når vi fredag 9. desember mottok åpent brev til politikerne om at vedtaket om bygging av Modulbygget reverseres. Innholdet er sterk kost fra rektor. Hvis dette er riktig så kan vi ikke se at vedtaket fra kommunestyret er endret og slik vi oppfatter situasjonen skal Modulbygg vedtatt i sak 79/16 i kommunestyret gjennomføres.

- At vi fremmer verbalforslag om at Oslofjordtunnelen må gjennomføres med et nytt tunnelløp 2 nå er helt på sin plass med hensyn til den verdiskapning som vi får ved et slikt vedtak. Fremtidige arealer kan forberedes for næringseiendommer, boligutbygging kan trappes opp og tilflytning vil få ekstra hjelp. Og slik posisjonen ser for seg at det flytter flere innbyggere til kommunen, må samferdsel på plass. Dette har med økonomi og handlingsplaner å gjøre.

Arbeiderpartiet og SV vil støtte Rådmannens innstilling til budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020. Arbeiderpartiet og SV fremmer allikevel følgende tilleggsforslag til budsjett 2017 og Økonomi og handlingsplan for 2017-2020. Vi ber om at forslagene stemmes over individuelt. For Samarbeidspartiene Arbeiderpartiet og SV Ivar Granum

Ivar Granum fremmet slike endrings- og tilleggsforslag på vegne av Ap og SV:

1 Filtvet Helsetun, Underetasje på Filtvet Helsetun oppgraderes midlertidig for å bidra til maksimum 8-10 plasser for demente. Kostnader er vurdert av HEKF til 2,1mill hvor 1,5mill lånefinansieres. Tiltaket er av presserende art og må gjennomføres raskt da Bråset ikke kan ta inn flere pasienter. Driftskostnader legges til området Helse og Omsorg. Behov for innleid kapasitet bør vurderes, hvis ikke området selv har kapasitet. Sak legges frem for Formannskapet når endelig kostnadsestimat foreligger

2 Hurum Kompetansesenter overtar lokaler på Filtvet skole. HEKF bes vurdere enkel oppgradering og legger frem sak for Formannskapet umiddelbart etter at elever ved Filtvet skole er flyttet til nye Tofte skole. Oppgradering ses i sammenheng med midlertidig drift for Kompetansesenteret frem til den nye kommunen er satt og mulig annen felles plassering av Kompetansesenter er avklart. Leieavtale med Gråbein Eiendom sies opp og forhandles ut av Rådmannen. Sak legges frem for Formannskapet.

3 Brannstasjon HEKF er i gang med vurdering av plassering for ny brannstasjon. Det avsettes midler til kjøp av tomt for ny brannstasjon med inntil 3mill i budsjett for 2017. Midler foreslås tatt fra disposisjonsfond.

4 Fleksible tidspunkt for servering av middag i institusjon og boliger I forbindelse med vedtaket fra Helse og omsorg PS 26/16 Fleksible tidspunkt for servering av middag i institusjon og boliger vedtas. Ordningen innføres der det mulig innenfor vedtatt økonomisk ramme. I denne saken er det beskrevet at det vil i noen enheter ikke være mulig å innføre dette uten å øke bemanning. For å sikre at enhetene ikke velger bort å innføre dette, men at alle gis denne muligheten foreslår vi å styrke området med 1,6 MNOK til bemanning på Klokkarstua og Filtvet Helsetun. Bemanningen økes med nesten 3 årsverk til sammen for å øke med en ansatt på vakt. For å finansiere dette foreslås en ny handlingsregel at utbytter fra Hurum Energiverk økes fra 3,5 MNOK til 5,1 MNOK fra og med 2017 og ut perioden

5 Hurum Kommunestyret vedtar å gå inn for at det bygges nytt tunnelløp nr 2 NÅ som har som mål og åpne samtidig med utbygging av Dagslett-Linnes. Rådmannen bes gjøre Samferdselsdepartementet kjent med vedtaket i form av et notat som presiserer vedtaket

ivar granum 4

Ivar Granums forslag:

Pkt 1 falt med 13 (7 Ap, 2 MDG, 1 Uavh, 1 SV, 2 V) mot 16 stemmer.

Pkt 2 falt med 13 (7 Ap, 2 MDG, 1 Uavh, 1 SV, 2 V) mot 16 stemmer.

Pkt 3 falt med 11 (7 Ap, 2 MDG, 1 Uavh, 1 SV) mot 18 stemmer.

Pkt 4 falt med 11 (7 Ap, 2 MDG, 1 Uavh, 1 SV) mot 18 stemmer.

Pkt 5 falt med 13 (7 Ap, 2 MDG, 1 Uavh, 1 SV, 2 V) mot 16 stemmer.