Årsmøtet i Hurum Ap 29.01.18

Hovedsaken i årets årsmøte, var at styret hadde invitert årsmøte til å vedta at Hurum Arbeiderparti slår seg sammen med Røyken Arbeiderparti og Asker Arbeiderparti med virkning fra 2018. Navnet blir Asker Arbeiderparti og dets nåværende organisasjonsnummer beholdes. Videre at Hurum Arbeiderlag opprettes med egne vedtekter og eget styre, og skal dekke nåværende Hurum kommune.

Protokollen fra møtet ble:

Tilstede: 15 medlemmer

Velkommen v/leder Roger Olsen

Sakliste HAP Årsmøte:

1 Godkjenning av innkalling - Godkjent

2 Valg av ordstyrer og referent – Forslag: Roger Olsen og Anne-Hilde Rese - Godkjent

3 Årsberetning 2017 (følger vedlagt i denne protokollen)

Gjennomgang av forslaget til beretning.

Årsberetningen vedtatt enstemmig med de tilføyelser nevnt i møtet

4 Regnskap 2017 (følger vedlagt i denne protokollen)

Regnskap og revisjonsberetning vedtatt enstemmig med de redaksjonelle opprettinger nevnt i møtet.

5. Forslag til saker:

a. fra styret om sammenslåing:

• Hurum Arbeiderparti slår seg sammen med Røyken Arbeiderparti og Asker Arbeiderparti med virkning fra 2018. Navnet blir Asker Arbeiderparti og dets nåværende organisasjonsnummer beholdes.

• Hurum Arbeiderlag opprettes med egne vedtekter og eget styre, og skal dekke nåværende Hurum kommune. Hurum Arbeiderpartis organisasjonsnummer og bankkontonummer overføres til Hurum Arbeiderlag.

• Årsmøte velger de som valgt til HAP styret til 2019, Roger O, Anne-Hilde, Margareth, Vijay , May Britt M. Olsen og kasserer Anne Grete Jagland, som styre for Arbeiderlaget frem til årsmøtet i 2019. En av disse velges til vararepresentant. Styret konstituerer seg selv

• Til valgkomite for Asker Arbeiderparti i velges fra Hurum: Harald Wærpen og Margareth Wrålid

Forslagene i sak 5 ble enstemmig vedtatt

Referent

Anne-Hilde Rese, sekretær, Elin Drifhout (sign), Ole-Jo Søby (sign)