Aps gruppeleders hovedinnlegg ifm budsjettbehandlingen i Hurum

Bilde av Ivar Granum

Rådmannen har lagt frem budsjett for 2018 og Økonomi- og handlingsplan for 2018-2021.

Budsjettet ble lagt frem før kommunestyret 17.november, noe som gav de ansatte og organisasjonene, politikere og innbyggere god tid til å sette seg inn i budsjettforslaget.

Både innholdet i budsjettet og at det ble lagt frem i såpass tidlig ble godt mottatt.

Som dere har sett i innstilling til Kommunestyret ble budsjettet vedtatt enstemmig i i Formannskapet. Som jeg nevnte i innledningen i Formannskapet er dette et historisk vedtak, som Arbeiderpartiet også kommer til å følge opp i dag her i Kommunestyret.

AP fikk i tillegg gjennomslag for våre tilleggsforslag, noe vi er svært fornøyd med.

Hovedelementene i budsjettet er investeringer, de største i Hurums historie hvor gjeld økes med 100% til over en milliard.

Og resultat av kommunesammenslåingen med vedtatt handlingsregel av de tre kommunestyrene i Nye Asker kommune.

Her reguleres i hovedsak gjeld, investering og resultat.

I den sammenheng tenker jeg i min innledning å gjøre et historisk tilbakeblikk.

Og det starter i 2010 hvor kommunestyret ved tidligere Ordfører Anne-Hilde Rese bevilget 1 mill kroner til Stedsutvikling Tofte.

Ytterligere 1 mill ble bevilget av H og posisjonen, begge vedtak gjennomført på Hovtun.

Statens veivesen kom på bann med 4,5mill, TV med 1mill og kommunen med 11mill. Som etter hvert ble 27mill.

Sødra la ned sin drift og dette fikk konsekvenser for økonomi og fremtid for den søndre delen av Hurum. H og AP gikk inn for å reversere skoletomt på Skoglund med prislapp på 220mill, rehabilitere Tofte skole og få med Flerbrukshall på kjøpet for 130mill.

Samtidig som handelsstanden ble styrket med flere mennesker i sentrum. Et kontroversielt vedtak med mye støy fra foreldre naturlig nok. Men prosjektet har blitt veldig bra.

Og Tofte står frem i ny drakt med parkeringsplasser, trimapparater, kyststi og flott natur på Skjæra.

Sætre sentrum stod for tur undertegnede sa ja til å sitte i styret i SUAS, noe AP ikke helt uten videre syntes var bra, men et flertall følte det var riktig og slik ble det.

H og AP stod også sammen her i stormen, bygget er under etablering, flere saker må behandles med dette blir veldig bra når det blir ferdig.

Nytt H&O senter er enstemmig vedtatt i kommunestyret og skal så ferdig i 202-2021. På den gamle tomta der ny barneskole skulle ligge. Og da er ringen sluttet på et vis.

Arbeiderpartiet gikk inn for i sitt alternative budsjett for 2016 å beholde Filtvet skole, flytte Helsestasjonen fra Sætre til Filtvet og ikke selge. Resultatet ser vi i budsjett for 2018, kompetansesenteret er på plass, helsestasjon under oppgradering, investeringer for 20mill i stedet for å selge ut eiendommen. Dette er godt mottatt av Arbeiderpartiet.

AP ønsket å satse på vårt utmerkede brannvesen, her gikk posisjonen videre og fikk med en ny brannstasjon, mens Arbeiderpartiet satset 3mill på grunnbemanning i Helse og Omsorg.

Vi er imidlertid veldig godt fornøyd med at en ny brannstasjon ser dagens lys.

Arbeiderpartiet gikk også inn for i sitt alternative budsjett for 2016 å heve «handlingsregelen» for utbytte fra Hurum Energiverk. Dette får vi fortsatt til fordi Arbeiderpartiet ikke ønsket å selge ut selskapet, men nyte godt av et selskap som gir eier god valuta for tidligere gode investeringer.

Og når Sætre skole nå er dratt ned med 100mill til en investering som kan forsvares i budsjettet for 2018 og 2019 og også kan forsvares i vedtatt handlingsregel for Nye Asker er det helt i tråd med Arbeiderpartiets vedtak om en noe roligere investeringstakt.

Historien viser at investeringer vedtatt og som gjennomføres er vedtak som Arbeiderpartiet også må stå inne for, investeringer vi mener er til gode for innbyggere og utvikling av hele Hurum.

Arbeiderpartiet snudde i saken om kommunereform etter resultatet fra folkeavstemningen. Partiet tok innbyggernes vilje på alvor og gikk mot vårt eget program.

Dette vedtaket er kanskje det som vil endre Hurum mest, et vedtak som var svært krevende for partiet, men hensynet til innbyggerne måtte veie tyngst. Selv om vi helst skulle sett at hele reformen ikke kom til behandling.

Og Hurum har gjennom dette vedtaket fått en sentral rolle i arbeidet med å bygge Nye Asker.

Helse og Omsorg står foran store utfordringer i 2018. Tertialrapport 2.tertial og økonomirapport for oktober 2017 bekrefter merforbruk på 10mill.

De tiltak som er tatt i budsjettet er gjennomført etter dialog og spørsmål/svar med utgangspunkt i de innmeldte behov.

H&O hadde inne i budsjettet en1mill i styrket bevilgning. Tillegg 1mill til rus og Psykisk helse, oppvekst får nye datainvesteringer og i det stramme budsjettet er det ikke plass til mye mer.

Mottatt rundskriv fra ansatte organisasjonene og hovedverneombud i Hurum bekrefter hovedelementene i de spørsmål vi har stilt.

Og å ta fra andre tjenesteområder er absolutt ikke greit, det kan ikke Arbeiderpartiet gå inn for.

Flytting av hjemmetjeneste nord til Sætre, endring av kjørerutiner og økt innsats med 1mill er endringer Arbeiderpartiet skulle ønske var enda sterkere.

Men det er krevende å få nye stillinger til H&O. Det har vært utlyst stillinger lenge uten resultater.

Da må vi benytte midlene vi har til å gi de som ønsker det høyere stillingsbrøk og et sterkere kompetansetilbud, slik at de ønsker å bli i stillingene.

Prioriteringer fra det som nå ligger i budsjettet påhviler området selv å prioritere, men vi benytter muligheten til å spille inn signaler om muligheter.

Og som våre kamerater i SV har gitt uttrykk for i RHA skulle også vi i Arbeiderpartiet øke rammer til vedlikehold av våre formålsbygg. Men det ligger ganske mye inne denne gang, selv om også mye er ugjort. Martin Berthelsen kommer vel tilbake til dette punktet senere i debatten.

Arbeiderpartiet vil gi honnør til Ordfører og Rådmann for et godt initiativ ved en budsjettkonferanse som ble gjennomført på Leangkollen. Dette inviterte til grundig gjennomgang, spørsmål til budsjettet og innspill i plenum som inviterer til tillit.

Vi oppfordrer til å fortsette med dette initiativet, tverrpolitisk er det svært nyttig.

Arbeiderpartiet poengterte tydelig at vi kunne ønsket oss mer til H&O, og vi ser veldig positivt på at posisjonen kommer oss i møte med ytterligere 500.000, midler vi ikke hadde fått til uten dialog.

Arbeiderpartiet har opplevd administrasjonen ved kommunalsjef Inger Lise Gjesdal og Rådmann Lars Joachim Tveit som tydelige og konkrete med sine svar på alle spørsmål som er stilt. Lørdag, som søndag, kveld som dag har vi sendt inn spørsmål og umiddelbart fått svar.

Det inviterer til tillit og det medfører at i som parti ikke ønsker å utfordre budsjettet ytterligere.

Kommunalsjef har som motvekt til å finansiere investeringer dratt inn det som har vært av marginer ved pensjon, innbyggerutvikling, skatt og rammetilskudd. Og dette med en formidlingsevne som betyr at noe mer har vi ikke å gå på.

Dette er vel et historisk vedtak fra Arbeiderpartiet og SV, og ordene valgt ut fra arbeidsgruppa P2 for nye Asker, RAUS, NÆR, SKAPENDE og MODIG kan absolutt benyttes i denne sammenheng.

Men det skal også nevnes at selv om vi støtter posisjonens tilleggsforslag står vi fortsatt sterkt på våre hovedlinjer i politikken, likeverdig fordeling, privatisering av tjenester og like muligheter for alle innbyggere når det gjelder pleie og omsorg, barnehager og skole.

Og sist men ikke minst, AP ønsker å drive en forutsigbar politikk frem mot kommunesammenslåingen, slik at de ansatte og administrasjonen opplever at politikerne står bak alt arbeidet og utfordringer som vi står mist oppe i og som vi har foran oss.

AP sine tilleggsforslag er del av innstillingen og jeg leser de ikke opp her hvis ikke det er behov for det. Jeg regner med at alle har lest innstillingen til budsjettet.

Ivar Granum Gruppeleder Arbeiderpartiet